اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
1403/03/11 جمعه
ساعات کاری: تعطیل

واحد های اتاق بازرگانی قزوین

واحد های اتاق بازرگانی قزوین

دبیر اجرایی

دبیر اجرایی

جزئیات بیشتر

روابط عمومی

روابط عمومی

جزئیات بیشتر

اموربین الملل

اموربین الملل

جزئیات بیشتر

آموزش

شورای گفت گو

شورای گفت گو

جزئیات بیشتر

انجمن ها و تشکل ها

انجمن ها و تشکل ها

جزئیات بیشتر

صدور کارت

صدور کارت

جزئیات بیشتر

انفورماتیک

انفورماتیک

جزئیات بیشتر

دفتر ریاست

دفتر ریاست

جزئیات بیشتر

دفتر هیات رئیسه

دفتر هیات رئیسه

جزئیات بیشتر

مالی و امور اداری

مالی و امور اداری

جزئیات بیشتر

دبیرخانه

دبیرخانه

جزئیات بیشتر

ساختمان

ساختمان

جزئیات بیشتر

جامعه آماری

جامعه آماری

جزئیات بیشتر